Contact Us


Marketing Center Address: Room 1808, Fuli Yingtong Building, 30 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Guangzhou

Company Address: Xiaoshan Village, Jiu'an Township, Huaxi District, Guiyang City, Guizhou, China

Factory Address: No. 1 Road, Kaide Sub-district, Jiangkou County, Tongren, Guizhou, China

Contact us: trading@guitea.com